ekonkviz
ekonkvizekonkvizekonkviz

Súťaž o ceny

Pripravujeme pre Vás novú súťaž v roku 2024.

Výsledky minulých súťaží

Kompletné podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, organizátor si vyhradzuje právo v jednotlivých kolách súťaže určiť vekové obmedzenie. 
 2. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. 
 3. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 4. Prevádzkovateľom súťaže je INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.
 5. Súťaž bude prebiehať vo viacerých kolách. Organizátor súťaže dopredu vyhlási začiatok a koniec každého kola a určí okruh súťažiacich.
 6. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je registrácia účastníka kvízu na stránke kviz.ekonportal.sk. Zaregistrovaný účastník musí vyplniť v časovom limite 30 min. celý kvíz, aby sa mohol zapojiť do súťaže. 
 7. V prípade, že prebieha súťaž o najlepšieho riešiteľa kvízu platí pravidlo obmedzenia pokusov. Každý účastník má v jednom kole súťaže možnosť len dvoch pokusov vyplnenia testu, do súťaže sa eviduje jeho lepší výsledok.
 8. V prípade rovnosti výsledku vyhrá osoba, ktorá test vyplnila rýchlejšie. V prípade rovnosti výsledku aj času bude víťaz určený losovaním. 
 9. Účastníkom súťaže nemôže byť osoba spriaznená s INESS ani rodinný príslušník tejto osoby. Zo súťaže sú vylúčení aj výhercovia z predošlých súťažných kôl. 
 10. Použité fotografie cien sú ilustračné.
 11. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u prevádzkovateľa súťaže.
 12. Traja výhercovia budú určení do desiatich dní od skončenia kola súťaže na základe buď najlepších výsledkov alebo na základe osobitných podmienok stanovených v danom kole súťaže. Výhercovia budú upovedomení emailom.
 13. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou alebo e-mailom  súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry, prípadne tak upresniť adresu a spôsob doručenia.
 14. Cena sa výhercom súťaže odovzdá osobne, poštou alebo elektronickým prevodom.
 15. V prípade vecných cien neexistuje možnosť finančnej kompenzácie.
 16. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
 17. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 18. Náhradníci výhercu neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem, výhra prepadá v prospech INESS.
 19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech INESS.
 20. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien.
LFMI
© 2024 kviz.ekonportal.sk / Prevádzkovateľ kvízu je INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz